كارشناسان امنیتی اروپایی موفق به كشف ویروسی جدید با نام ‪ BKDR-BREPLIBOT.Rشدند.
بر اساس گزارش سایت ،KATAWEBاین ویروس با دانلود كردن برنامه‌های مخرب در رایانه‌ها بوجود می‌آید و سبب به هم ریختن سیستم می‌شود.
روش‌های دیگر نفوذ این ویروس به رایانه‌های كاربران از طریق ارسال ایمیل‌های هرز است كه كاربران با باز كردن این ایمیل هرز راه ورود ویروس نام برده شده به رایانه خود آسان تر می‌كنند.
بر اساس تحقیقات كارشناسان امنیتی این ویروس مخرب از طریق هكرها راه نفوذ به رایانه كاربران را پیدا می‌كنند و آنان را مورد هدف قرار می دهند.
این ویروس‌ها نیز می‌توانند برنامه‌های آنتی ویروس را نیز از رایانه كاربران پاك كنند و به راحتی سیستم كاربران را مورد هدف حمله خود قرار بدهند.
كارشناسان امنیتی از كاربران خواستند كه مواظب ایمیل‌های خود باشند و از باز كردن ایمیل‌های ناشناس جلوگیری كنند.