وزئزسئوئوزئو
  حاشیه ها و دخالت های فدراسیون
  غرور بیش از حد بعضی از بازیکنان مانند مهدوی کیا