خبرهایی در مورد بازیهای
رایانه ای


كاربردهای‎‎‎ درمانی بازیهای رایانه ای

لندن ـ بازیهای‎‎‎ رایـانـه ای كـاربـردهـای درمانی هم دارند.
نشریه
پزشكی بریتانیا : محــقـقــان دریافته‎‎‎ انـد بـازیهـای‎‎ رایـانـه ای بــه كــنتــرل درد كمـک مـی كنـد, زیـرا ایـن بـازیهـا تـوجـه بازیگر را از درد منحـرف می كنند.
همچـنیـن
بـازیهـای‎‎ رایـانـه ای مـی تـواننـد ذهـن بچه هـا را هـنگـام شیـمـی درمـانـی از شـرایـط موجود منحرف كند.
به
‎‎‎ گفته پژوهشكران بازیهای رایـانـه ای در فیزیوتراپی هم قابل استفاده انـد و می تـوان‎‎ از آن برای‎‎ افزایش مهـارت هــای اجـتمـاعـی كودكان استفاده كرد.
البته
‎‎ اعتیـاد بـه بـازیافـزایـش پرخاشگـری توهم شنوایی, آسیـب دســت و چـاقـی هـم از عوارض بازی‎‎‎ های رایانـه ای است.

سهیل دارایی